Statliga Kulturbryggan ger stöd åt Jordbro VärldsOrkesters kommande internationella residensprojekt. Projektet som vänder sig till konstnärer från MENA regionen pågår under 2013 och innefattar kontaktskapande resor och två mindre konstnärsresidens i Jordbro Kulturhus under hösten 2013.

Earth Bridge - Ett pilotprojekt för scenkonstresidens i Jordbro med postkoloniala utgångspunkter

Tack vare stöd från Statliga Kulturbryggan genomför Jordbro VärldsOrkester ett residensprojekt riktat mot konstnärer från MENA regionen (Middle East and North Africa) under 2013. För information om projektet kan du här läsa några utdrag ur projektbeskrivningen.

1. Beskriv kortfattat och konkret era visioner med projektet.

Vår vision är att etablera Jordbro Nya Kulturhus (f d Jordbromalmsskolan - som förväntas bli ett kreativt kluster bestående av många olika aktörer) till en plats för scenkonst, samtal, reflektion och aktion. Allt med ett tydligt internationellt perspektiv. Vi har nått en bit på väg och vill nu undersöka möjligheterna att utveckla kontakter även med det internationella scenkonstfältet. Sättet att uppnå detta är att etablera specifika scenkonstresidens för konstnärer från MENA-regionen och med en tydlig profil som korresponderar till platsen Jordbro - ett postkolonialt perspektiv.

Vi vill alltså att Earth Bridge ska bli en plats för konstnärligt utbyte och ett laboratorium kring tekniker och uttryckssätt. Samtidigt vill vi skapa en miljö för mer avancerade intellektuella reflektioner kring konst, representation och maktfrågor ur ett globalt och postkolonialt perspektiv. Vi vill även koppla ihop detta med ett undersökande förhållningssätt till utvecklingstendenser i den moderna staden: centrum/periferi, segregation, gentrifiering och sociala rörelser. Visionen är att denna plats ska bli ett inspirationscentrum för scenkonstnärer med både lokala, regionala, nationella och internationella rötter. Man kan också säga att visionen är att införliva antropologisk metod och teori till scenkonsten och att arbeta med öppen innovation som metod.

Vår vision med startstödet är att det ska ge oss möjlighet att konceptualisera, förprojektera och genomföra två mindre pilotprojekt med residensplatser under 2013 som vi sedan kan utvärdera. Startstödet skapar struktur till en etableringsfas då vi kan planera och diskutera formerna för residensverksamheten, vi kan etablera kontakter nationellt och internationellt t ex genom olika scenkonstnätverk, vi kan börja kommunicera och sprida information, vi kan ta initiativ till riktad rekrytering av två pilotprojekt och genomföra två resor till MENA-regionen (se aktiviteter). Och inte minst ger det oss en god möjlighet att få kommande finansiering.

2. Beskriv kortfattat och konkret vad ni ska göra inom ramen för ansökan. Ange sedan projektets tongivande aktiviteter i tidplanen nedan.

Vi ska försöka etablera Jordbro Nya Kulturhus som ett centrum för scenkonstresidens, med inriktning på residens för konstnärer från MENA-regionen som arbetar med någon form av postkolonialt perspektiv. För att nå målet tänker vi arbeta med följande moment:
- Förprojektering/planering/konceptualisering: Vi behöver skapa en ledningsgrupp som planerar och tar fram ett koncept där residensen konkretiseras kring vilka stöd som erbjuds, tidsintervall, avtal, boende, interaktionsformer med verksamheter i Jordbro Nya Kulturhus och med lokalsamhället, redovisningsformer m m.

- Marknadsföring/kommunikation: När konceptet är klart vill vi börja kommunicera projektet och residensverksamheten till scenkonstfältet i Sverige, till nätverk som IETM, EON m fl samt till scenkonstnärer/grupper/festivaler/organisationer i MENA regionen.

- Resor/nätverkande: Vi kommer kontakta ett antal scenkonstnärer från MENA regionen som redan nu finns i vårt nätverk och vi kommer göra två resor: Preliminärt till Egypten (Kairo/Alexandria) och till Marocko (Essaoira/Marrakech) för att på plats sluta avtal om två residensplatser under sensommaren/hösten 2013.

- 2 konkreta residens/pilotprojekt: Fr o m augusti till oktober 2013 ska två pilotprojekt/residens genomföras.

- Dokumentation/utvärdering/resultatrapportering: Dokumentation pågår under hela projektperioden. Utvärdering sker tillsammans med ledningsgrupp, residensinnehavare och andra samverkande aktörer. Resultatet presenteras under december 2013.

- Söka finansiering: Arbete med att söka kommande finansiering pågår hela projektperioden.


4. Beskriv på vilka sätt projektet till form respektive innehåll bidrar till att utveckla ert huvudsakliga områdes konstnärliga eller kulturella praktik, metodik eller process.

Genom konkreta och platsspecifika residens i Jordbro med konstnärer från bland annat MENA-regionen kopplas scenkonsten ihop med globala perspektiv och med den pågående diskussionen om makt och maktutövning utifrån postkolonial teoribildning. Jordbro som plats representerar också en specifik position i det svenska samhällslivets sociala skiktning. Här möter diskursen om förorten och den "andre" de verkliga människorna som bor i förorten. Vi är övertygade om att detta påverkar reflexiviteten hos alla residensparter och även de konstnärliga resultaten.

Frågan om centrum och periferi står att finna i socialsekreterarens relation till sin klient likväl som i den egyptiske konstnärens relation till väst. Eller i klasspositionen i förhållande till det samhälle man verkar i. Den finns i de mediala bilderna om förorten. Den sitter som ett habitus i kroppen när förortsungdomar rör sig på fel platser i innerstan. Den triggar ibland en underliggande social arrogans eller skräck för underklass och våld. Alla dessa frågor har en koppling till en värld där västvärldens metropoler till hög grad befolkas av människor från de före detta kolonierna. Postkolonial teoribildning är inget enhetligt kunskapsområde, utan kan sägas vidga scenkonstens praktik och teori genom sin kritiska, tolkande och mycket heterogena praktik.

Scenkonsten står inte utanför detta samhälleliga perspektiv utan är även den inskriven i en centrum - periferi relation där vi alltid måste ställa oss frågan vems blick som är dominant, vems röst som alltid hörs, vem som förväntas lyssna och så vidare.

Vi tror att våra residens kommer bidra till ett ökat intentionsdjup kring dessa frågor och att kontakterna med scenkonstnärer från MENA-regionen kommer påverka alla inblandades syn på estetik, tonalitet, innehåll, arbetssätt, dramaturgi, ideologi, kulturpolitik, kreativa processer och inte minst frågan om vad som utgör drivkrafterna bakom de konstnärliga praktikerna. Dessutom skapar vi kontakter och bygger nätverk.

5. Beskriv på vilka sätt projektet till form respektive innehåll bidrar till att påverka områden utanför ert huvudsakliga område, samt hur projektet förhåller sig till eventuellt liknande projekt.

Vi tror att man utifrån ett områdesutvecklingsperspektiv på lokalsamhället Jordbro kan identifiera flera påverkansfaktorer. Till exempel förknippas ofta förorten med saker som kropp, idrott, mat, musik, et cetera. Genom Earth Bridge bidrar vi till en normalisering. Det vill säga; det självklara i att det finns en intellektuell miljö med pågående avancerade diskussioner om konst och samhällsutveckling även i förorten.

Vidare finns det ett värde i att det kommer engagerade människor utifrån som ger sin bild av tillståndet i lokalsamhället. Detta bryter tendenserna till stadsdelsnationalism i förorten, något som ibland tenderar till inlåsning och reproduktion av "underordning".

Earth Bridge kommer också bidra till att det skapas en form av intellektuellt, kulturellt och socialt kapital i lokalsamhället. Detta kapital kan användas när det kommer till att bryta negativa mentala bilder om platsen.

Det som möjligen skiljer Earth Bridge från många andra residensverksamheter är vårt explicita krav att residensinnehavaren ska interagera med lokalsamhället och med verksamheterna i Jordbro Nya Kulturhus, och att vi vill arbeta utifrån ett teoretiskt ramverk (postkolonial teori) kring artistens/gruppens scenkonst, samt att vi vill fokusera på konstnärsskap från MENA-regionen. Vi kommer också fokusera på det vida begreppet scenkonst, inom vilket vi även definierar musikalisk verksamhet.

Jordbro VärldsOrkester - E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. - Telefon: 072 - 522 84 90