Jordbro VärldsOrkester har en ambition att etablera ett socialt företag inom kultursektorn. Grundorden för oss har varit hjälpsamhet, kamratskap och solidaritet. Och en ambition att bidra till en demokratisering av kultursektorn genom en breddad representation. För att kunna driva affärsverksamhet i form av ett arbetsintegerande socialt företag har vi etablerat JVO Produktion ekonomisk förening. I nedanstående ansökan till Innovativ Kultur får du en del inblick i hur vi tänker kring detta. Har du frågor så får du gärna kontakta oss!


Ansökan till Innovativ Kultur -
KREOL

Plattform för professionalisering, produktifiering och kommersialisering av kulturella produkter.


Sammanfattning av ansökan

Vi söker medel från Innovativ Kultur till: KREOL - En plattform för professionalisering, produktifiering och kommersialisering av kulturella produkter (med tonvikt på musikaliska produkter). KREOL förädlar individers kompetenser inom musikområdet inom ramen för ett arbetsintegrerande socialt företag som arbetar utifrån kooperativa idéer om delaktighet och gemensam vinning. Projektet breddar representationen inom svensk kulturliv och tar till vara på den konstnärliga begåvningsreserv som idag döljs bland invandrade och arbetslösa. Syftet är att etablera självständigt kommersiellt gångbara kulturella (musikaliska) produkter. KREOL etableras i den nedlagda Jordbromalmsskolan i Jordbro – en plats som förväntas bli ett kreativt kluster bestående av många olika aktörer. Målet är att etablera KREOL som en kooperativ agentur- och produktionsplattform för aktörer i hela stockholmsregionen. En mindre del av projektets individuella mobiliseringsfaser kommer som ett test att finansieras genom en crowd funding metod.


Bakgrund

Under våren 2012 bedriver Jordbo VärldsOrkester ett pilotprojekt som är finansierat av Tillväxtverket, med Samordningsförbundet Östra Södertörn som medfinansiär. Syftet med pilotprojektet ”Jordbromodellen” är att undersöka möjligheterna att etablera ett arbetsintegrerande socialt företag inom kultursektorn och att ta fram en affärsplan för detta.

Intentionerna bakom detta sociala företag skiljer sig avsevärt från den gängse modellen. Här vill vi medvetet rekrytera personer utifrån musikalisk/konstnärlig kompetens och validera deras kunskaper utifrån kvalitetskriterier. Målgruppen är personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden; vanligtvis individer med utomnordisk/utomeuropeiskt ursprung vilka ofta saknar papper på formella behörigheter eller konstnärliga meriter. Denna begåvningsreserv vill vi fånga upp.

Ett resultatmål med pilotprojektet har varit att utifrån ovanstående kriterier anställa två personer för att undersöka möjligheterna att bygga en kommersiellt hållbar struktur för professionalisering, produktifiering och kommersialisering av deras musikaliska bakgrund och kompetenser. Under april/maj kommer vi korttidsanställa två personer: Alieu Saine och Eduardo Carvajall i syfte att ta fram kommersiellt gångbara format utifrån deras kompetenser.

Inom musik och populärkultur är begreppet kreolisering att föredra framför tyngande idéer om integration. Kreolisering betyder en gemensam omförhandling av influenser, traditioner och identiteter. Det här förhållningssättet är mycket viktigt för oss och vi gör det till en del av vårt varumärke.

Ett annat resultatmål i pilotprojektet har varit att bilda en kooperativ företagsform att bedriva verksamheten i. JVO Produktion Ekonomisk förening är därför bildat och det projekt som vi nu söker stöd för blir en del av JVO Produktions verksamhet.

I december 2011 fattade den politiska majoriteten i Haninge ett beslut om att den nedlagda Jordbromalmskolan ska fungera som ett kultur – och föreningshus till dess att ett nytt sådant är byggt i Jordbro. Detta innebär att JVO – som har varit drivande för att få till beslutet - har tillgång till mycket ändamålsenliga lokaler för scenproduktion, konserter, repetitioner, foajéscener och intimare caféscener, kontorsplatser et cetera. Många andra kulturella aktörer – föreningar och kommunala verksamheter - kommer under hösten lokaliseras till platsen. Att kunna erbjuda dessa lokaler kommer ha en mycket positiv inverkan på projektet KREOL. Det skapas ett kreativt kluster av olika aktörer som underlättar nätverksbygge, samverkan och konstnärlig utveckling. Lokalerna har också en kommersiell potential som event- och konferenscenter, vilket stödjer den idé som KREOL bygger på.


Beskrivning av projektet och dess syfte

Kreativitet handlar om att bryta mot regler och begrepp - att tänka nytt kring form och innehåll. Ett innovativt förhållningssätt kring kulturekonomi innebär alltså ett nytänkande kring formerna för finansiering och en vidgning av vilka som är bärare av begreppet kultur. KREOL handlar om just detta.

Efter många års yrkesverksamhet inom kultursektorn (se våra cv:n) kan vi idag konstatera att denna är mycket dålig på att ge representation åt bland annat utomnordiska/utomeuropeiska kompetenser och influenser, annat än från den anglosaxiska kulturkretsen. Vi är övertygade om att utanför det svenska kulturella fältets ganska stängda dörrar existerar en stor begåvningsreserv av människor som inte är inskrivna på af-kultur, inte har gått svenska konstnärliga utbildningar, som inte kan styrka sina konstnärliga meriter/erfarenheter, som saknar nätverk i Sverige och som inte har kunskap om hur man tar sig in i strukturer för stödsystem, organisationer, arrangörs- och beställar led et cetera. Vidare; att de tjänstemän på arbetsförmedling, försäkringskassa och socialkontor som möter dessa personer saknar kunskap och erfarenhet att bedöma konstnärliga/musikaliska kompetenser. Här kan en plattform som KREOL göra skillnad. Vi kan validera konstnärlig kompetens och bedöma kommersiella förutsättningar.

Ekonomiskt ser vi att samhället pumpar ut stora resurser på arbetsmarknadspolitik, som när den når individen ofta leder till åtgärder som uppfattas som tomma på mening och sammanhang. Vi är övertygade om att det går att kanalisera en del av dessa resurser på ett mer produktivt och meningsfullt sätt. Genom att söka efter och validera konstnärlig (musikalisk) kompetens hos individer inskrivna på AF kan ekonomiska resurser kanaliseras till projekt som har förutsättningar att generera nya pengar på kommersiell grund. Det stöd som till exempel betalas ut i form av nystartsjobb kan här bli grunden till en plattform för professionalisering, produktifiering och kommersialisering av kulturella (musikaliska) produkter.

Syftet med KREOL är alltså att skapa en plattform för professionalisering, produktifiering och kommersialisering av individers kompetenser inom musikområdet inom ramen för ett arbetsintegrerande socialt företag – JVO produktion - som arbetar utifrån kooperativa idéer om delaktighet och gemensam vinning. Genom att få del av arbetsmarknadspolitiska stödformer, och använda dessa till ett plattformsbygge, för att i slutändan nå en kommersiellt gångbar produkt etableras en form av public-private-partnership: ett tvärsektoriellt tänkande kring etablering av företagsamhet inom kultursektorn.

KREOL kommer erbjuda konkreta insatser som betald mobiliserings fas (enligt kollektivavtal) för individen med plats och resurser för repetitioner, validering av konstnärlig (musikalisk) kompetens, upparbetade kontaktytor mellan relevanta myndigheter och beslutsfattare (AF, Försäkringskassan, Samordningsförbund, Kommun), hjälp med demo inspelningar, pressfoton, produktblad/säljblad, video produktion, aktivt arbete med försäljning av akter/produkter, hjälp med fakturering, hjälp med att skapa hemsidor, hjälp med nätverksbygge och omvärldsorientering med fokus på det svenska kulturfältet.

Till en liten del (som ett experiment) kommer KREOL finansieras genom Crowd funding. Varje projektdeltagare kommer ges möjligheter att kring sin egen produkt driva mikroekonomisk medfinansiering från privatpersoner och företag. Att hitta former för detta ingår i projektets resultatmål.


Samverkande parter

Jordbro VärldsOrkester - ideell förening, JVO Produktion – ekonomisk förening, Tillväxtverket, Samordningsförbundet Östra Södertörn, Haninge kommun, Innovativ Kultur.


Resultatmål

Att KREOL (inom projektperioden) genom mobiliseringsfaser och andra insatser lyckas etablera minst fem nya kulturella (musikaliska) produkter med potential för kommersialisering. Att KREOL etablerat en site för artister/grupper som vill samverka kring att nå ut med sina produkter. Att KREOL etablerat en fungerande form kring repetitionsplats, studio, faktureringsfunktion, marknadskommunikation och hjälp med individuell mikroekonomisk Crowd funding. Att KREOL efter avslutat projekt presenterar en affärsplan för sin fortsatta verksamhet.


Effektmål

Att plattformen KREOL blir ekonomiskt självbärande och ett forum för professionalisering, produktifiering och kommersialisering av ett betydande antal produkter inom kulturområdet. Att KREOL blir en plats som ger ökad bredd och representation i det svenska kulturlivet.


Tidsplan

Projekttid: 1 september 2012 – 1 september 2013.

Omvärldsanalys/etablering av kontakter 1/9 – 1/10 2012

Rekrytering 1/9 – 1/11 2012

Individuella mobiliseringsfaser 1/10 2012 – 1/5 2013

Professionalisering, produktifiering,

kommersialisering 1/10 2012 – 1/9 2013

Show Case april/maj 2013

Arbete med affärsplan för KREOL 1/9 2012 - 1/9 2013

Projektutvärdering/redovisning/resultat-

spridning 1/7 – 1/9 2013För Jordbro VärldsOrkester och JVO Produktion:

Göran Lidbrink, producent/verksamhetsledare

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

073-9090236

www.jordbrovarldsorkester.se

Jordbro VärldsOrkester - E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. - Telefon: 072 - 522 84 90