Boka Föreläsning!

Socialt företagande inom kultursektorn?

- Vad är det, och är det möjligt?

Under våren 2012 genomförde Jordbro VärldsOrkester, med stöd av Tillväxtverket, ett pilotprojekt med syftet att undersöka möjligheterna att starta arbetsintegrerande socialt företagande inom kultursektorn.

Det sociala företaget är en betydligt vanligare företeelse i andra europeiska länder än i Sverige. Men vad är socialt företagande? Är det ett svar på långtgående strukturella förändringar av arbetslivet? Står det för en ny syn på arbete? Är det statens sätt att undandra sig ansvar? Vilka erfarenheter kan vi dra av Jordbro VärldsOrkesters pilotprojekt? På vilket sätt kan aktörer inom kultursektorn arbeta med socialt företagande i ett konstnärligt utvecklande perspektiv?

Göran Lidbrink, verksamhetsledare och producent i Jordbro VärldsOrkester föreläser, funderar och samtalar på detta tema.

Läs mer: Socialt företagande inom kultursektorn?

Jordbro VärldsOrkester tecknar avtal med Haninge kommun/Kultur & Fritid.

Syftet med avtalet är att stödja Jordbro VärldsOrkesters utveckling av socialt företagande inom kultur- och kreativa näringar i Jordbro/Haninge.

Genom att Haninge kommun stödjer Jordbro VärldsOrkester i sin strävan att starta socialt företagande inom kultur och kreativa näringar i Jordbro, ska fler kulturarrangemang genomföras i Jordbro och kulturarbetare från Jordbro/Haninge ska ges möjlighet att utöva sin professionella yrkeskunskap.
Målen är:

  • Starta ett socialt företag inom kultur- och kreativa näringar, med utgångspunkt från Jordbro.
  • Genomföra tio kulturarrangemang under 2012-03-01 till och med 2013-02-28, där föreningar och yrkesverksamma kulturarbetare i Jordbro är centrala aktörer
  • Starta upp en musikpedagogiskverksamhet för barn och unga i Jordbro.

Statens Musikverk logo 2rad

Statens Musikverk har i ett beslut från 8 mars 2012 beslutat att ge stöd till Jordbro VärldsOrkester för projektet ”Musik på lika villkor i Stockholmsförorten Jordbro”. Projektperioden löper mellan 2012.09.03 - 2013.05.3. Syftet med projektet är att skapa en professionell orkester som kan utveckla metoder för att samverka pedagogiskt med amatörer och semiprofessionella och skapa intresse kring musikaliskt utövande. Och att detta sker över generationsgränser, kulturella bakgrunder, geografiskt ursprung och musikaliska traditioner.

Jordbro VärldsOrkester närstuderas av två studenter från Handelshögskolan i Stockholm. Det är Ellen Kvarby och Jenny Shi som har valt att i sitt kandidatarbete närstudera Jordbro VärldsOrkesters utveckling från en  idé till ett mer komplext socialt entreprenörskap. I JVO har vi känt oss hedrade och glada att få bli sedda på detta sätt! Vi hoppas nu att vi genom vår praktik - som blir granskad av utomstående - kan bidra till lite större kunskaper om villkoren för socialt entreprenörskap. Här kan du läsa Ellens och Jennys presentation av sitt arbete.

Läs mer: Jordbro VärldsOrkester som forskningsprojekt

Jordbro VärldsOrkester har en ambition att etablera ett socialt företag inom kultursektorn. Grundorden för oss har varit hjälpsamhet, kamratskap och solidaritet. Och en ambition att bidra till en demokratisering av kultursektorn genom en breddad representation. För att kunna driva affärsverksamhet i form av ett arbetsintegerande socialt företag har vi etablerat JVO Produktion ekonomisk förening. I nedanstående ansökan till Innovativ Kultur får du en del inblick i hur vi tänker kring detta. Har du frågor så får du gärna kontakta oss!


Ansökan till Innovativ Kultur -
KREOL

Plattform för professionalisering, produktifiering och kommersialisering av kulturella produkter.


Sammanfattning av ansökan

Vi söker medel från Innovativ Kultur till: KREOL - En plattform för professionalisering, produktifiering och kommersialisering av kulturella produkter (med tonvikt på musikaliska produkter). KREOL förädlar individers kompetenser inom musikområdet inom ramen för ett arbetsintegrerande socialt företag som arbetar utifrån kooperativa idéer om delaktighet och gemensam vinning. Projektet breddar representationen inom svensk kulturliv och tar till vara på den konstnärliga begåvningsreserv som idag döljs bland invandrade och arbetslösa. Syftet är att etablera självständigt kommersiellt gångbara kulturella (musikaliska) produkter. KREOL etableras i den nedlagda Jordbromalmsskolan i Jordbro – en plats som förväntas bli ett kreativt kluster bestående av många olika aktörer. Målet är att etablera KREOL som en kooperativ agentur- och produktionsplattform för aktörer i hela stockholmsregionen. En mindre del av projektets individuella mobiliseringsfaser kommer som ett test att finansieras genom en crowd funding metod.


Bakgrund

Under våren 2012 bedriver Jordbo VärldsOrkester ett pilotprojekt som är finansierat av Tillväxtverket, med Samordningsförbundet Östra Södertörn som medfinansiär. Syftet med pilotprojektet ”Jordbromodellen” är att undersöka möjligheterna att etablera ett arbetsintegrerande socialt företag inom kultursektorn och att ta fram en affärsplan för detta.

Intentionerna bakom detta sociala företag skiljer sig avsevärt från den gängse modellen. Här vill vi medvetet rekrytera personer utifrån musikalisk/konstnärlig kompetens och validera deras kunskaper utifrån kvalitetskriterier. Målgruppen är personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden; vanligtvis individer med utomnordisk/utomeuropeiskt ursprung vilka ofta saknar papper på formella behörigheter eller konstnärliga meriter. Denna begåvningsreserv vill vi fånga upp.

Ett resultatmål med pilotprojektet har varit att utifrån ovanstående kriterier anställa två personer för att undersöka möjligheterna att bygga en kommersiellt hållbar struktur för professionalisering, produktifiering och kommersialisering av deras musikaliska bakgrund och kompetenser. Under april/maj kommer vi korttidsanställa två personer: Alieu Saine och Eduardo Carvajall i syfte att ta fram kommersiellt gångbara format utifrån deras kompetenser.

Inom musik och populärkultur är begreppet kreolisering att föredra framför tyngande idéer om integration. Kreolisering betyder en gemensam omförhandling av influenser, traditioner och identiteter. Det här förhållningssättet är mycket viktigt för oss och vi gör det till en del av vårt varumärke.

Ett annat resultatmål i pilotprojektet har varit att bilda en kooperativ företagsform att bedriva verksamheten i. JVO Produktion Ekonomisk förening är därför bildat och det projekt som vi nu söker stöd för blir en del av JVO Produktions verksamhet.

I december 2011 fattade den politiska majoriteten i Haninge ett beslut om att den nedlagda Jordbromalmskolan ska fungera som ett kultur – och föreningshus till dess att ett nytt sådant är byggt i Jordbro. Detta innebär att JVO – som har varit drivande för att få till beslutet - har tillgång till mycket ändamålsenliga lokaler för scenproduktion, konserter, repetitioner, foajéscener och intimare caféscener, kontorsplatser et cetera. Många andra kulturella aktörer – föreningar och kommunala verksamheter - kommer under hösten lokaliseras till platsen. Att kunna erbjuda dessa lokaler kommer ha en mycket positiv inverkan på projektet KREOL. Det skapas ett kreativt kluster av olika aktörer som underlättar nätverksbygge, samverkan och konstnärlig utveckling. Lokalerna har också en kommersiell potential som event- och konferenscenter, vilket stödjer den idé som KREOL bygger på.


Beskrivning av projektet och dess syfte

Kreativitet handlar om att bryta mot regler och begrepp - att tänka nytt kring form och innehåll. Ett innovativt förhållningssätt kring kulturekonomi innebär alltså ett nytänkande kring formerna för finansiering och en vidgning av vilka som är bärare av begreppet kultur. KREOL handlar om just detta.

Efter många års yrkesverksamhet inom kultursektorn (se våra cv:n) kan vi idag konstatera att denna är mycket dålig på att ge representation åt bland annat utomnordiska/utomeuropeiska kompetenser och influenser, annat än från den anglosaxiska kulturkretsen. Vi är övertygade om att utanför det svenska kulturella fältets ganska stängda dörrar existerar en stor begåvningsreserv av människor som inte är inskrivna på af-kultur, inte har gått svenska konstnärliga utbildningar, som inte kan styrka sina konstnärliga meriter/erfarenheter, som saknar nätverk i Sverige och som inte har kunskap om hur man tar sig in i strukturer för stödsystem, organisationer, arrangörs- och beställar led et cetera. Vidare; att de tjänstemän på arbetsförmedling, försäkringskassa och socialkontor som möter dessa personer saknar kunskap och erfarenhet att bedöma konstnärliga/musikaliska kompetenser. Här kan en plattform som KREOL göra skillnad. Vi kan validera konstnärlig kompetens och bedöma kommersiella förutsättningar.

Ekonomiskt ser vi att samhället pumpar ut stora resurser på arbetsmarknadspolitik, som när den når individen ofta leder till åtgärder som uppfattas som tomma på mening och sammanhang. Vi är övertygade om att det går att kanalisera en del av dessa resurser på ett mer produktivt och meningsfullt sätt. Genom att söka efter och validera konstnärlig (musikalisk) kompetens hos individer inskrivna på AF kan ekonomiska resurser kanaliseras till projekt som har förutsättningar att generera nya pengar på kommersiell grund. Det stöd som till exempel betalas ut i form av nystartsjobb kan här bli grunden till en plattform för professionalisering, produktifiering och kommersialisering av kulturella (musikaliska) produkter.

Syftet med KREOL är alltså att skapa en plattform för professionalisering, produktifiering och kommersialisering av individers kompetenser inom musikområdet inom ramen för ett arbetsintegrerande socialt företag – JVO produktion - som arbetar utifrån kooperativa idéer om delaktighet och gemensam vinning. Genom att få del av arbetsmarknadspolitiska stödformer, och använda dessa till ett plattformsbygge, för att i slutändan nå en kommersiellt gångbar produkt etableras en form av public-private-partnership: ett tvärsektoriellt tänkande kring etablering av företagsamhet inom kultursektorn.

KREOL kommer erbjuda konkreta insatser som betald mobiliserings fas (enligt kollektivavtal) för individen med plats och resurser för repetitioner, validering av konstnärlig (musikalisk) kompetens, upparbetade kontaktytor mellan relevanta myndigheter och beslutsfattare (AF, Försäkringskassan, Samordningsförbund, Kommun), hjälp med demo inspelningar, pressfoton, produktblad/säljblad, video produktion, aktivt arbete med försäljning av akter/produkter, hjälp med fakturering, hjälp med att skapa hemsidor, hjälp med nätverksbygge och omvärldsorientering med fokus på det svenska kulturfältet.

Till en liten del (som ett experiment) kommer KREOL finansieras genom Crowd funding. Varje projektdeltagare kommer ges möjligheter att kring sin egen produkt driva mikroekonomisk medfinansiering från privatpersoner och företag. Att hitta former för detta ingår i projektets resultatmål.


Samverkande parter

Jordbro VärldsOrkester - ideell förening, JVO Produktion – ekonomisk förening, Tillväxtverket, Samordningsförbundet Östra Södertörn, Haninge kommun, Innovativ Kultur.


Resultatmål

Att KREOL (inom projektperioden) genom mobiliseringsfaser och andra insatser lyckas etablera minst fem nya kulturella (musikaliska) produkter med potential för kommersialisering. Att KREOL etablerat en site för artister/grupper som vill samverka kring att nå ut med sina produkter. Att KREOL etablerat en fungerande form kring repetitionsplats, studio, faktureringsfunktion, marknadskommunikation och hjälp med individuell mikroekonomisk Crowd funding. Att KREOL efter avslutat projekt presenterar en affärsplan för sin fortsatta verksamhet.


Effektmål

Att plattformen KREOL blir ekonomiskt självbärande och ett forum för professionalisering, produktifiering och kommersialisering av ett betydande antal produkter inom kulturområdet. Att KREOL blir en plats som ger ökad bredd och representation i det svenska kulturlivet.


Tidsplan

Projekttid: 1 september 2012 – 1 september 2013.

Omvärldsanalys/etablering av kontakter 1/9 – 1/10 2012

Rekrytering 1/9 – 1/11 2012

Individuella mobiliseringsfaser 1/10 2012 – 1/5 2013

Professionalisering, produktifiering,

kommersialisering 1/10 2012 – 1/9 2013

Show Case april/maj 2013

Arbete med affärsplan för KREOL 1/9 2012 - 1/9 2013

Projektutvärdering/redovisning/resultat-

spridning 1/7 – 1/9 2013För Jordbro VärldsOrkester och JVO Produktion:

Göran Lidbrink, producent/verksamhetsledare

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

073-9090236

www.jordbrovarldsorkester.se

Jordbro Världsorkester beviljas projektstöd från Tillväxtverket med 143.500 kr för genomförande av projektet "Jordbromodellen - ett pilotprojekt för etablering av ett arbetsintegrerande socilat företag kring kulturella produkter". Projektet bidrar till att utveckla sociala innovationer och arbetsintegrerande sociala företag.

Projektet medfinansieras också med 61.500 kr från Östra Södertörns Samordningsförbund.

nytt-khus-jordbro-d31 1490
Den 21 december 2011 tillkännagav kommunledningen att man har för avsikt att satsa på kultur- och fritidsverksamheten i Jordbro genom att bygga ett nytt kulturhus. Föreningar och övriga intresserade mottog beskedet med glädje i tidigare Jordbromalmsskolans lokaler.

Läs mer ->
Här kan du se ett nyhetsinslag i ABC-nytt ->

Läs artikel i Mitt i Haninge ->

jimpriset-d31 1409Haninge kommuns JIM-pris gåri år till Michael Vinsa och Jordbro VärldsOrkester. Michaels brinnande musikintresse och engagemang har skapat nya möjligheter genom Jordbro Världsorkester som med sitt musicerande på lika villkor inspirerar hela kommunen.

Läs mer ->

Jordbro Världsorkesters styrelse består av följande personer.

Michael Vinsa

Ordförande - Michael Vinsa - E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Uppvuxen i Jordbro. Professionell frilansmusiker sedan 25 år. Scenmästare på Haninge Kulturhus. Har arbetat som pedagog och givit ut undervisningslitteratur i slagverk. Verksam i ett antal professionella orkestrar/band. Multiinstrumentalist.

 

Göran Lidbrink

Sekreterare - Göran Lidbrink - E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Uppvuxen i Jordbro. Bildade Kulturföreningen Ormen 1979. Arbetar som professionell teaterproducent. Masterexamen som kulturvetare/etnolog samt utbildad vid Dramatiska Institutets masterutbildning för internationell scenkonst. Stor erfarenhet av internationellt arbete.

 

Christer Blum

Kassör - Christer Blum - E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Var med och bildade Kulturföreningen Ormen 1979. Driver firma inom webb-design och snickeri/tillverkning. Arbetar professionellt med ekonomi/redovisning åt företag och organisationer. Ljudtekniker.

 

Sanna Rantamäki

Suppleant - Sanna Rantamäki - E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Har bott i Jordbro. Arbetar som producent för Kulturföreningen Ormen och som projektledare för Haninge Dagen. Har en fil kand som kulturekonom från Södertörns Högskola.

 

 

Valberedning:
Ulrika Pettersson och Louise Kvarby

Revisor:
Sol Belloni

Stadgar för den ideella föreningen JordbroVärldsOrkester med hemort i Jordbro/Haninge kommun. Bildad 2011.01.30. Stadgar antagna vid konstituerande möte 2011.01.30.

Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att stimulera och engagera människor till aktivt deltagande i olika kulturaktiviteter. JordbroVärldsOrkester eftersträvar att på den egna scenen ge utrymme åt många olika röster. Verksamheten skall i huvudsak bedrivas i Jordbro och integrera olika åldersgrupper och människor från olika socio-kulturella bakgrunder. Föreningen vill verka för goda möjligteter till repetitions- och föreställningsverksamhet. Föreningen är religiöst- och partipolitiskt obunden och öppen för alla som vill verka för dess ändamål och grundsyn, som präglas av hjälp till inbördes hjälp, solidaritet och allas rätt till aktivt deltagande i kultur- och fritidslivet.

2 § Sammansättning
Föreningen består av de personer som antagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två eller tre styrelseledamöter gemensamt eller var för sig, eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december.

6 § Stadgetolkning mm
Uppstår tvekan om tolkning av stadgarna hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen

7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster. Beslutet skall sedan konfirmeras på extra årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster. Extra årsmöte skall i detta fall genomföras senast 3 veckor efter ordinarie årsmöte.

8 § Förslag till stadgeändring
Förslag till stadgeändring får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. De skriftliga förslagen skall vara medlemmarna och styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmöte.

9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster. Beslutet skall sedan konfirmeras på extra årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster. Extra årsmöte skall i detta fall genomföras senast 3 veckor efter ordinarie årsmöte. I beslutet skall anges hur föreningens tillgångar skall användas samt hur den upplösta föreningens handlingar m m skall arkiveras.

Föreningens medlemmar

10 § Medlemskap
Föreningen är öppen för alla fysiska personer som förbinder sig att följa föreningens stadgar och andra föreskrifter. Efter erlagd medlemsavgift är personen medlem och förs in i medlemsregistret. Styrelsen fattar beslut om medlemskap utifrån majoritetsbeslut.

11 § Utträde ur föreningen
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat sitt medlemskap. Medlem som inte har betalat sitt medlemskap under två på varandra följande verksamhetsår har automatiskt utträtt ur föreningen.


12 § Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens stadgar, verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får inte ske utan att medlemmen fått möjlighet att yttra sig över det som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och skall skriftligen tillställas den berörde.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

  • har rätt att aktivt delta i föreningens verksamhet.
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter samt att fatta beslut under årsmöte och extra årsmöte.
  • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan.
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
  • skall betala medlemsavgift senast 1 juni samt eventuellt andra avgifter som beslutats av föreningen.

Årsmötet och extra årsmötet

14 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad, på plats och tid som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast 3 veckor innan mötet och innehålla dagordning. Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisorsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet.

15 § Förslagsrätt
Såväl medlem som styrelse får avge förslag/motion att behandlas på årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet samt föreningsmöten
Medlem som betalat medlemsavgifter har rösträtt på årsmöte och föreningsmöten. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.


17 § Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för bestämmelserna i §8 och §9 avgörs frågor genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem så kräver skall dock val ske slutet. Vid omröstning med lika röstetal gäller mötesordförandes utslagsröst om ordföranden är röstberättigad. Annars avgörs frågan genom lottning.

19 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vilka som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
b) Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det gångna räkenskapsåret
7.   Revisorsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste året
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) Föreningens ordförande under 1 år
b) Val av minst två och högst 4 övriga ledamöter under 1 år
c) Val av en suppleant
d) Val av revisor under 1 år
e) Val av valberedning. 2 personer under 1 år, varav en utses till sammankallande.


21 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmar till extra årsmöte och är så skyldig att göra om majoritet av föreningens röstberättigade medlemmar kräver det. En sådan begäran ska inlämnas skriftligt och innehålla skälen till begäran. Styrelsen skall inom 14 dagar efter inkommen begäran utlysa extra årsmöte, vilket skall hållas inom 2 månader efter inkommen begäran. Kallelse med dagordning till extra årsmötet skall tillställas medlemmarna senast 7 dagar före mötet.

Valberedningen

22 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av 2 personer varav en är sammankallande. Valberedningen skall senast 1 vecka innan årsmöte meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Revisorer

23 § Revision
Revisor har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelsemötesprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper ska vara revisor tillhanda senast 1 månad före årsmöte. Revisor ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Revisorsberättelse skall vara syrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmöte.

Styrelsen

24 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt minst 2 och högst 4 övriga ledamöter samt en suppleant. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare. Styrelsen har rätt att utse person till adjungerad ledamot. Adjungerad till styrelsen har dock ingen rösträtt utan enbart förslags-och yttranderätt.

25 § Styrelsens åligganden
Styrelsen är efter årsmötet föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter, svara för föreningens verksamhet inom fastlagda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.


26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig om alla ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde skall protokoll föras, vilket justeras av ordförande och särskilt utsedd protokolljusterare. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde skall protokoll föras, vilket justeras av ordförande och särskilt utsedd protokolljusterare.


Dessa stadgar är antagna vi konstituerande möte för den ideella föreningen JordbroVärldsOrkester 2011.01.30

 


Sida 1 av 2

Jordbro VärldsOrkester - E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. - Telefon: 072 - 522 84 90