Jordbro VärldsOrkester närstuderas av två studenter från Handelshögskolan i Stockholm. Det är Ellen Kvarby och Jenny Shi som har valt att i sitt kandidatarbete närstudera Jordbro VärldsOrkesters utveckling från en  idé till ett mer komplext socialt entreprenörskap. I JVO har vi känt oss hedrade och glada att få bli sedda på detta sätt! Vi hoppas nu att vi genom vår praktik - som blir granskad av utomstående - kan bidra till lite större kunskaper om villkoren för socialt entreprenörskap. Här kan du läsa Ellens och Jennys presentation av sitt arbete.

Presentation av kandidatuppsats

Hur växer fröet av en idé till att bli en verksamhet i full blom? Hur upptas det individuella ideella initiativet av sin omvärld, och hur går det till? Vad är det som händer när organisationer eller individer tar på sig den roll som vad som kan anses vara statens roll – att skapa samhällsnytta?

Med dessa frågeställningar i bakhuvudet, bestämde vi oss för att ägna vår kandidatuppsats inom Management åt att försöka utreda ett område som för oss var relativt nytt – samhällsentreprenörskap. ”Vi” är Ellen Kvarby och Jenny Shi, två studenter som avslutar vår sista tid på kandidatprogrammet på Handelshögskolan i Stockholm med en fallstudie på Jordbro VärldsOrkester (JVO). Med oss som handledare har vi Emma Stenström, som bland annat är docent och ansvarig för kandidatutbildningen vid Handelshögskolan i Stockholm och gästprofessor på Konstfack, samt forskar och undervisar inom bland annat kulturföretagande och organisering och ledarskap.

Ganska snabbt inpå vår initiala efterforskningsfas, insåg vi att vi hade gett oss in på vad som verkar vara en snårig djungel av begrepp, där vad som kan anses vara hårklyverier kan spela stor roll för detta fria individuella initiativets fortgång och i vissa fall framgång. I samma veva kom vi i kontakt med JVO som kändes som en perfekt exemplifiering av vårt undersökningsområde samt möjliggörande av ett intressant perspektiv på våra personliga intresseområden inom kultur och företagande.

I våra ögon har JVO gjort en intressant resa från att i grund och botten vara ett musikaliskt projekt, till att idag ha ambitionen att vara ett socialt företag som inte bara verksamhetsmässigt agerar inom kultursektorn, utan även har som målsättning att agera tvärsektionellt mellan offentlig sektor, privat sektor och det så kallade civila samhället. Tydligast uttrycker sig detta tvärsektionella förfarandet för tillfället i JVO:s sökande efter extern finansiering. Syftet med uppsatsen är därför kort sagt att undersöka JVO:s strategi för sökande av extern finansiering givet den omgivning som organisationen måste agera inom.

Att införskaffa resurser för att genomföra en idé är i regel oundgängligt. Detta är inte en helt lätt match, oavsett om fallet är att man söker projektstöd från statliga myndigheter eller riskkapital från affärsänglar. Detta blir särskilt komplext för en organisation som har sina rötter i det civila samhället, där de sociala målen överordnas eventuella finansiella mål. Det förefaller naturligt och logiskt för sådana organisationer att i första hand vända sig mot den statliga sidan för att få resurser, då det historiskt sett har varit det offentligas uppdrag att agera för samhällsnyttan. Alltmer söker dock organisationer som JVO efter en mer breddad finansiering från olika sektorer, vilket innebär att en organisations mål och medel måste tillgodose aktörer vars intressen oftast är olika. Hur agerar då organisationer i ett landskap som detta och varför gör man det på ett visst sätt?

I ytterligare två månader till ska vi undersöka de två sidorna av det mynt som uttrycker detta fenomen - hur och varför JVO söker finansiering från en viss aktör, samt hur och varför det är intressant för samma aktör att bevilja eller ge avslag på finansieringen. Det är en studie av förutsättningarna som ges i ett samhälle i form av strukturer, sociala och kulturella kapital samt avkastning. Det är också en studie av strategier för det ideella initiativets att fortleva givet ett sådant samhälle.

Genom ett perspektiv som tar en såväl teoretisk som praktisk ansats är våra förhoppningar att kunna ge ett nyanserat forskningsbidrag till den diskussion som försiggår idag rörande sociala företag, samhällsentreprenörskap och civilsamhället i Sverige.

Jordbro VärldsOrkester - E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. - Telefon: 072 - 522 84 90